POLITYKA PRYWATNOSCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego AMBERSEA STUDIO www.myambersea.co

 2. Administratorem danych jest A-SEA BEATA KACZYNSKA z siedzibą  w Mscicach,  przy ul. DWORCOWA 29, 76-031 Mscice  wpisana do rejestru przedsiębiorców  pod numerem NIP 6691949163 REGON 330983004  (zwana dalej "A-SEA'')

 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez A-SEA w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów lub Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.

 4. Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Klient, Użytkownik, Asortyment) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu internetowego AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com

 

    2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników są zbierane w przypadku:

 

 1. korzystania z formularza kontaktowego;

 2. zapisania się do programu lojalnościowego;

 3. usługi newsletter;

 4. wystawiania faktur;

 5. zwrotów i reklamacji;

 

 1. A-SEA przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług i dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.    

 2. Konto.

 • W przypadku Rejestracji Konta w Sklepie internetowym AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com Klient podaje takie dane, jak: adres e-mail, imię, oraz hasło.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com którą Klient zawiera z A-SEA.

 • Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu zamówień.

 • 3 Składanie Zamówienia bez logowania do Konta.

 • W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.

 • Podane przez Klienta dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza Zamówienia. Klient ma zawsze możliwość ich modyfikacji.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu.

 • 4 Formularz kontaktowy.

 • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com Klient lub Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W treści wiadomości Klient lub Użytkownik może również zawrzeć inne dane osobowe.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem internetowym AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com

 • Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta lub Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 • 5 Zapis na powiadomienia.

 • W przypadku skorzystania z usługi „Zapisz się na powiadomienie” zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com Użytkownik podaje adres e-mail w celu otrzymania powiadomienia o: nowościach, specjalnych sezonowych ofertach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem internetowym AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com

 • 6 Program lojalnościowy.

 • W przypadku skorzystania z programu lojalnościowego Klient lub Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu .

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na uczestnictwo w programie lojalnościowym.

 • Dane osobowe przekazywane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym przetwarzane są w celu realizacji usługi, promocji wynikających z posiadanego rabatu oraz w celu informowania o produktach i usługach w programie.

 • 7 Newsletter.

 • W przypadku zapisania się na newsletter, Klient lub Użytkownik podaje adres e-mail.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter.

 • Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę profilu użytkownika lub Klienta lub Użytkownika, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania mu odpowiednich dla niego informacji. Klient lub Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 • 8 Faktury.

 • Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury

 • 9 Zwroty i reklamacje.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com lub złożenia reklamacji dotyczącą produktów do A-SEA przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez A-SEA  prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

 • Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez A-SEA archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

 

Okresy przechowywania danych

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IT FASHION lub przez stronę trzecią.

 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez IT FASHION tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez IT FASHION tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 4. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności użycia nagrania jako środka dowodowego w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy ścigania nagranie może być przekazane tym organom i zostanie trwale zniszczone dopiero po zakończeniu postępowania, w którym stanowią dowód.

 

Udostępnianie danych osobom trzecim

 

 1. Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta A-SEA przy prowadzeniu Sklepu internetowego AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz A-SEA w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

 2. A-SEA korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:

 • dostawcy usług technologicznych,

 • dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,

 • dostawcy usług związanych z obsługą klienta,

 • dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.

 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. A-SEA ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów lub Użytkowników Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 3. A-SEA zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu.

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

 

Klientowi lub Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez A-SEA.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient lub Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z A-SEA pod adresem ul. Dworcowa 29, Mscice 76-031 bądź pod adresem e-mail: headoffice@myambersea.com

 1. A-SEA może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez A-SEA danych (na przykład A-SEA może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy).

 2. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com. mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.

 3. Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze Sklepem, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez A-SEA może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego AMBERSEA STUDIO www.myambersea.com. I jest poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.  

 5. A-SEA gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Dworcowa 29, Mscice 76-031 bądź e-mail: headoffice@myambersea.com

 3. Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2018